Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Met liefde trouwen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Met liefde trouwen”.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en “Met liefde trouwen” komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door “Met liefde trouwen”  uitgebrachte offerte. De boeking is definitief als de aanbetaling van is ontvangen.

Honorering en betaling
De door “Met liefde trouwen”  gedane prijsopgave is inclusief btw en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.
Alle betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de (trouw)ceremonie te worden voldaan op de door “Met liefde trouwen”  aangewezen bankrekening.
Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Met liefde trouwen”  vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan “Met liefde trouwen”  alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Met liefde trouwen” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Met liefde trouwen”  de vordering aan derden uit handen geeft.

Schadevergoeding
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Met liefde trouwen”  haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals; ziekte, overlijden en transportmoeilijkheden. In deze gevallen zal er door “Met liefde trouwen” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging.

Aansprakelijkheid
“Met liefde trouwen” ‘is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Met liefde trouwen”  verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Met liefde trouwen” .
De door “Met liefde trouwen” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Met liefde trouwen”  en cliënt (inclusief btw).

Aan de door “Met liefde trouwen”  informele akten voor een ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

 Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Met liefde trouwen”  de volgende kosten in rekening:

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

Algemene Voorwaarden –“Met liefde trouwen”  
Voor overeenkomsten gesloten met ‘Met liefde trouwen is het Nederlands recht van toepassing.

Vinkeveen,  1 januari 2018

Trouwambtenaar

Al maanden van tevoren ben je als zelfstandig trouwambtenaar bezig met een bruidspaar om de ceremonie vorm te geven. Ik stel dan ook heel veel vragen. Ik wil precies weten wat jullie wensen, ideeën en verwachtingen zijn. Lees meer

Ceremonieel huwelijk

Mochten jullie een trouwlocatie of trouwdag in jullie gedachten hebben die niet via de gemeente geregeld kan worden, dan kun je kiezen voor een ceremonieel huwelijk. Jullie trouwen dan voor de wet op het gemeentehuis. Lees meer

Trouwlocatie

Misschien hebben jullie al een prachtige trouwlocatie op het oog en wil je graag het jawoord geven in jullie achtertuin, of op het strand. Wanneer je kiest voor een zelfstandig trouwambtenaar is er veel mogelijk qua locatie.  Lees meer

Met liefde trouwen. Zelfstandig trouwambtenaar voor een persoonlijk en onvergetelijk jawoord op een door jullie gekozen trouwlocatie.